Technický dozor stavby – původní

Technický dozor investora kontroluje a administruje průběh realizace díla od převzetí stavby po předání stavby a kolaudace.

Stavební dozor obvykle kontroluje kvalitu odvedené práce, dodržování harmonogramu průběhu výstavby a také otázku dodržování předem schváleného rozpočtu stavby. Veškeré podmínky průběhu této činnosti jsou uvedeny vždy ve smlouvě o výkonu technického dozoru stavby. Podívejte se blíže na výčet činností, co provádí technický dozor stavby.

 

Technický dozor stavby

 

Technický dozor stavby – výčet činnosti

Zde je výčet činností, které můžu jako technický dozorce stavby v průběhu výkonu na staveništi poskytnout:

 • Zajištění předání stavby zvolenému zhotoviteli (stavební firmě), vytvoření harmonogramu a organizace.
 • Přítomnost při převzetí staveniště s vybranou stavební firmou.
 • Založení stavebního deníku a jeho pravidelná kontrola.
 • Kontrola dokladů, které vypracovává stavební firma, tj. zjišťovací protokoly, daňové doklady a doklady při převzetí hotové stavby.
 • Plánování kontrolních dnů, jejich koordinace a vedení, kontrola zápisů do kontrolního deníku.
 • Kontrola při dodržování požadavků při zahájení, ale i průběhu celé stavby (například požadavek na zakrytí části stavby či znepřístupnění, kvůli možným rizikům poškození, prašnosti nebo možným úrazům.
 • Řešení požadavků, dotazů a víceprací na základě investora.
 • Vypracování stanovisek nebo cenových odhadů na základě mimořádných požadavků investora.
 • Pravidelný audit průběhu stavby mimo kontrolní dny – realizace kontroly stavby ve stanovených dnech a porovnání s harmonogramem. Kontrola jednotlivých činností prováděné stavební firmou.
 • Komunikace s projektantem – autorský dozor a dohled nad plněním.
 • Dohled nad pracemi, které nejsou v souladu se smlouvou o dílo a s výkazem výměr, a jejich posouzení co se týče jejich objemu a účtované ceny.
 • Pravidelná informovanost investora.
 • Vypracování seznamu vad a nedodělků nebo reklamací během stavby a jejich následná kontrola odstranění.
 • Převzetí hotové stavby (výstupní kontrola, posouzení prací v rámci projektu a mimořádných požadavků investora, provedení fotografií a dokumentace, celková organizace převzetí stavby).
 • Na závěr vyhotovení soupisu vad a nedodělků zjištěné při předání stavby, návrh a zvolení termínu na odstranění dodatečných závad.
 • Kontrola odstraněných závad na zhotovené stavbě.