Technický dozor stavby

Technický dozor investora kontroluje a administruje průběh realizace díla od převzetí stavby po předání stavby a kolaudace.

Stavební dozor obvykle kontroluje kvalitu odvedené práce, dodržování harmonogramu průběhu výstavby a také otázku dodržování předem schváleného rozpočtu stavby. Veškeré podmínky průběhu této činnosti jsou uvedeny vždy ve smlouvě o výkonu technického dozoru stavby. Podívejte se blíže na výčet činností, co provádí technický dozor stavby.

 

Technický dozor stavby

 

Technický dozor stavby – výčet činnosti

Zde je výčet činností, které můžu jako technický dozorce stavby v průběhu výkonu na staveništi poskytnout:

 • Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli
 • Vyhotovení  protokolu o předání  a převzetí staveniště
 • Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku zhotovitelem
 • Organizace kontrolních dnů stavby
 • V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby
 • Průběžná kontrola plnění zhotovitele – kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se výstavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo
 • Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem a to zejména pokud jade o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby
 • Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora, subdodávek s činností generálního dodavatele
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení při stavbě , případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem
 • Kontrola těch částí stavby a dodávek,které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými
 • Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů ( kontroly tepelných izolací pomocí termokamery)
 • Sledování zhotovitele,zda provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků,vyžadování a archivace předepsaných dokladů od zhotovitele
 • Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem
 • Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby (harmonogramu),včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby
 • Informování investora o průběhu stavby,návrh opatření v případě že zhotovitel řádně neplní své smluvní povinnosti
 • Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů a daňových  dokladů(faktur) vystavených zhotovitelem, ve vztahu k uzavřené smlouvě o dílo a faktické prostavěnosti ,jejich předkládání  investorovi
 • Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti  SoD, jak co do rozsahu,tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby
 • Přejímání,posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny,termínů nebo technického řešení díla investorovi
 • Zpracování stanovisek k návrhům na dodatky ke smlouvě o dílo mezi  investorem a zhotovitelem
 • Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby
 • Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • Organizace přejímacího řízení stavby
 • Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle
 • Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech