Technický dozor stavby

Technický dozor investora kontroluje a administruje průběh realizace díla od převzetí stavby po předání stavby a kolaudace.

Stavební dozor obvykle kontroluje kvalitu odvedené práce, dodržování harmonogramu průběhu výstavby a také otázku dodržování předem schváleného rozpočtu stavby. Veškeré podmínky průběhu této činnosti jsou uvedeny vždy ve smlouvě o výkonu technického dozoru stavby. Podívejte se blíže na výčet činností, co provádí technický dozor stavby.

 

Technický dozor stavby

 

Technický dozor stavby – výčet činnosti

Zde je výčet činností, které můžu jako technický dozorce stavby v průběhu výkonu na staveništi poskytnout:

 • Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli
 • Vyhotovení  protokolu o předání  a převzetí staveniště
 • Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku zhotovitelem
 • Organizace kontrolních dnů stavby
 • V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby
 • Průběžná kontrola plnění zhotovitele – kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se výstavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo
 • Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem a to zejména pokud jade o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby
 • Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora, subdodávek s činností generálního dodavatele
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení při stavbě , případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem
 • Kontrola těch částí stavby a dodávek,které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými
 • Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů ( kontroly tepelných izolací pomocí termokamery)
 • Sledování zhotovitele,zda provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků,vyžadování a archivace předepsaných dokladů od zhotovitele
 • Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem
 • Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby (harmonogramu),včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby
 • Informování investora o průběhu stavby,návrh opatření v případě že zhotovitel řádně neplní své smluvní povinnosti
 • Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů a daňových  dokladů(faktur) vystavených zhotovitelem, ve vztahu k uzavřené smlouvě o dílo a faktické prostavěnosti ,jejich předkládání  investorovi
 • Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti  SoD, jak co do rozsahu,tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby
 • Přejímání,posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny,termínů nebo technického řešení díla investorovi
 • Zpracování stanovisek k návrhům na dodatky ke smlouvě o dílo mezi  investorem a zhotovitelem
 • Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby
 • Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • Organizace přejímacího řízení stavby
 • Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle
 • Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech

Před procházením tohoto webu odsouhlaste používání souborů cookie, děkujeme. více informací

Nastavení cookie na tomto webu poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít